دانلود گزارشهای کارآموزی و طرحهای کارآفرینی

مقایسه سلامت روان شاعران با سایر افراد غیر شاعر 

فهرست مطالب

چکیده ۳
فصل اول ۴
“ابعاد مسئله ی مورد بررسی” ۴
مقدمه ۵
بیان مسئله ۷
اهمیت وضرورت پژوهش ۸
اهداف پژوهش ۹
سوالات پژوهش ۱۰
فرضیه های پژوهش ۱۰
تعاریف ۱۱
تعریف نظری: ۱۱
تعریف عملیاتی: ۱۱
فصل دوم ۱۲
“گستره ی نظری مسئله ی مورد بررسی و پژوهش ها” ۱۲
تعاریف سلامت روان ۱۳
ویژگی های افراد دارای سلامت روان ۱۶
سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی ۱۷
سلامت روانی براساس دیدگاه های مختلف روانشناسی ۲۱
هدف سلامت روانی ۲۷
عوامل مؤثر بر سلامت روانی ۲۸
اصول سلامت روانی ۳۰
ویژگی ها ومعیارهای سلامت روان را می توان اینگونه برشمرد: ۳۳
درباب تأثیر شعر ۳۷
کا تا رسیس ۳۹
شعر و سلامت روان ۴۲
روانشناسی هنرمند ۴۳
پژوهش های انجام شده ۴۶
فصل سوم ۴۹
“روش پژوهش” ۵۰
طرح پژوهش ۵۰
جامعه، نمونه، روش نمونه گیری ۵۰
ابزار اندازه گیری ۵۱
فصل چهارم ۵۶
“تجزیه و تحلیل داده ها” ۵۶
مقدمه ۵۷
یافته های توصیفی ۵۸
تحلیل داده های پژوهشی ۶۲
فصل پنجم ۶۷
“بحث و نتیجه گیری” ۶۸
خلاصه و نتیجه گیری ۶۸
بحث و جمع بندی ۷۰
محدودیت ها ۷۲
پیشنهادات ۷۳
منابع فارسی : ۷۴
منابع لاتین : ۷۷

(((برای دانلود کلیک کنید )))

 

 

دانلود پروژه پژوهش در عملیات مفاهیم اصول و تاریخچه

پژوهش در عملیات مفاهیم اصول و تاریخچه

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲-کدام عبارت؟
۳- پژوهش در عملیات چیست؟
تعریف ۱ (انجمن پژوهش در عملیات بریتانیای کبیر (ویلکس ۱۹۸۰))
تعریف ۲ (انجمن پژوهش در عملیات آمریکا (پولاک، راسکوپف و بارنت ۱۹۹۴،
۱))
تعریف ۳ (دالن‌باخ و جرج ۱۹۷۸، ۳)
تعریف ۴ (دالن‌باخ وجرج ۱۹۷۸، ۳)
تعریف ۵ (ثیراف و کک‌لمپ ۱۹۷۵، ۳)
تعریف ۶ (طه ۱۹۷۶، ۴)
تعریف ۷ (چرچمن، اکاف و آرنوف ۱۹۵۷، ۴)
تعریف ۸ (لاس و روزن‌‌وین ۱۹۷۷)
تعریف ۹ (سوپر، اوسبورن و زوزیگ ۱۹۹۰، ۲۲)
تعریف ۱۰ (کی‌وود ۱۹۷۱)
تعریف ۱۱ (وارنر ۱۹۹۶، ۳۷۴۳)
تعریف ۱۲ (ساعتی ۱۹۸۸، ۳)
تعریف ۱۳ (ساعتی ۱۹۸۸، ۳)
۴- تحلیل تعاریف
۴-۱- علمیت
۴-۲- هدف پژوهش در عملیات
۴-۳- ابزار، فنون و روش علمی در پژوهش در عملیات
۴-۴- رویکرد سیستم‌ها (موردیک و مانسون ۱۹۸۶، ۴۵- ۴۸)
۴-۵- استفاده از تیم چند تخصصی
۴-۶- فعالیتهای پژوهش در عملیات
۴-۶-۱- برنامه‌ریزی
۴-۶-۲- زمانبندی
۴-۶-۳- تخصیص منابع
۴-۶-۴- بهینه سازی۴-۶-۵- تعیین خط مشی و تصمیم
۴-۶-۶- توصیف
۴-۶-۷- پیشگویی۵- تاریخ پژوهش در عملیات
۵-۱- قبل از جنگ جهانی دوم (ساعتی ۱۹۸۸، ۵- ۷)
۵-۲- جنگ جهانی دوم
۵-۳- بعد از جنگ جهانی دوم (ساعتی ۱۹۸۸، ۹- ۱۲)
۶- پژوهش در عملیات و حوزه‌های مرتبط
۶-۱- مهندسی صنایع
۶-۲- علم مدیریت
۶-۳- تحلیل سیستم‌ها
۶-۴- تصمیم‌گیری
۶-۵- علم آمار
مراجع

(((برای دانلود کلیک کنید)))

 

دانلود مقاله بررسی سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM

بررسی سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM

چکیده
مقدمه

فصل اول:
آشنایی با روشهای مختلف استخراج سنگ
۱-۱ـ مقدمه :
۱ـ۲ـ روش استخراج با چال های موازی :
۱-۳- استخراج بلوک به کمک پارس و گوه :
۱ـ۴ ـ استخراج بلوک به شیوه مکانیکی :
۱ ـ ۵ ـ استخراج به کمک مواد ناریه سبک :
۱ ـ ۶ ـ استخراج با ماشین های شیارزن ( هاواژ ) :
۱ ـ ۶ ـ ۱ ـ ماشین شیارزن با باوزی زنجیر دار :
۱ـ ۶ ـ ۲ـ ماشین هاواژ با دیسک برنده :
۱ ـ ۶ ـ ۳ : ماشین شیارزن با صفحه فرز :
۱ ـ ۷ ـ روش استخراج هیدرومکانیکی :
۱ ـ ۸ ـ روش استخراج به کمک حرارت :
۱ ـ ۹ ـ روش استخراج با سیم برش فولادی :
۱ـ ۱۰ ـ روش استخراج سنگ با سیم برش الماسه :

فصل دوم :
بررسی خواص فیزیکی ومکانیکی
سنگ‌های ساختمانی ومقایسه آن با
استاندارد ASTM
2ـ ۱ ـ مقدمه :
۲-۲ خواص فیزیکی ومکانیکی سنگ های چینی ایران:
۲ ـ ۳ مقایسه خواص فیزیکی ومکانیکی سنگ های چینی ایران با استاندارد ASTM :

فصل سوم :
سیم برش الماسی و تعیین قطربیرونی
سیم برش مطابق با استاندارد ASTM
3ـ۱ ـ مقدمه :
۳ـ۲ـ۱ـ دستگاه تأمین کننده حرکت سیم:
۳ـ۲ـ۲ ـ سیم برش الماسه : سیم برش الماسه به طور کلی شامل این قسمتهاست :
۳ ـ۳ ـ مهره های الماسه دار ( سیگمنت ها ) :
۳ ـ۴ ـ مشکلات ومعایب سیگمنت های آبکاری شده برقی :
۳ـ ۵ ـ مزایای تولید سیم الماسه به صورت اشباع شده :
اندازه گیری قطر بهینه سیم برش :
۳ـ ۷ ـ آزمایشات مربوط به قطر بهینه سیم برش :
۳ـ ۸ ـ مزایای استفاده از سیم برش الماسی

فصل چهارم :
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع :

(((برای دانلود کلیک کنید )))

 

دانلود گزارش کارآموزی رنگ و ترکیبها

فهرست مطالب

مقدمه

چند رنگ پرکاربرد

بازتاب های رنگ

رنگ‌بندی

قرمز

زرد

سبز

آبی

بنفش

قهوه‌ای

سفید

سیاه

رنگ‌های گرم

رنگهای سرد

رنگ‌های زنده

رنگ‌های مرده یا کدر و یا کلی

رنگ‌های روشن

رنگ‌های تیره

ترکیب ‌های تهاجمی

ترکیب‌های آرام

ترکیب‌های خون گرم و مهیج

ترکیب‌های خون سرد وطیبعی

ترکیب‌های منطقی گرم

ترکیب‌های منطقی سرد

ترکیب‌های جوان

ترکیب های زنانه

ترکیب‌های شگفت انگیز

فهرست منابع

 

((برای دانلود کلیک کنید ))

 

 

 

دانلود پروژه عوامل گناه و راهکارهای پرهیز از آن

عوامل گناه و راهکارهای پرهیز از آن

فهرست مطالب
اهمیت تقوا ۱
چگونه مى‏توان متقى بود؟ ۴
گناه ۵
پرهیز از گناه . ۷
خردمند گناه نمى کند. ۷
دورى از گناه سزاوارتر از انجام کار خوب است . ۸
هشدار که کارهاى بد چیره نشود. ۸
تظاهر به گناه . ۹
بزرگترین گناهان . ۱۰
کثیف ترین گناهان . ۱۱
گناهانى که آمرزیده نمى شود. ۱۲
بر حذر داشتن از گناه در خلوت . ۱۴
گناه آشکار و پنهان . ۱۵
سبک و کوچک شمردن گناه . ۱۵
گناهان کوچک راهى است به سوى گناهان بزرگ . ۱۶
پرهیز از گناهان خرد انگاشته . ۱۷
گناهان کبیره . ۱۸
بزرگترین گناهان کبیره . ۲۰
اصرار بر گناه . ۲۱
شاد شدن به گناه . ۲۲
نقش گناهان در تباهى دل . ۲۲
نقش گناهان در زوال نعمتها. ۲۳
نقش گناهان در فرود آمدن بلاها. ۲۴
آثار گناهان در خشکى و دریا. ۲۶
آثار گناهان بر روى غیر گنهکاران . ۲۶
گناهانى که آثار خاصى دارند. ۲۶
گناهان زود کیفر. ۲۷
داروى گناهان . ۲۸
پرده پوشى خدا نسبت به گنهکار. ۲۹
پاک کننده هاى گناهان . ۳۰
۱ ـ کیفر دنیوى . ۳۰
۲ ـ بیماریها. ۳۲
۳ ـ اندوهها. ۳۳
۴ ـ کارهاى نیک . ۳۵
۵ ـ خوشخویى . ۳۶
۶ ـ فریادرسى ستمدیدگان . ۳۶
۸ ـ سجده زیاد. ۳۷
۹ ـ حج و عمره . ۳۷
۱۰ ـ آغاز کردن و پایان بردن نامه عمل به نیکى . ۳۸
۱۱ ـ صلوات فرستادن بر محمد و آل او. ۳۸
۱۲ ـ مرگ . ۳۸
عوامل مصونیت از گناه . ۳۸
عوامل فرو رفتن در گناهان . ۳۹
عوامل گناه چیست؟ ۴۰
چگونگى مقابله با عوامل گناه ۴۲
مراقبه، عامل غفلت زدایى ۴۴
حسین بن على علیهما السلام و مرد گنه‏کار ۴۵
۲٫ توجه به رازقیت‏خدا و ترک گناه ۴۹
توجه به قیومیت‏خدا و ترک گناه ۵۲
توجه به حضور خدا و ترک گناه ۵۷

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذى جعل الکتاب هدى للمتقین، و الصلوة و السلام على من هو افضل‏الانبیاء و المرسلین، و على اهل بیته الطیبین الطاهرین.

اهمیت تقوا

یکى از امورى که در فرهنگ اسلامى و متون دینى از اهمیت فوق العاده‏اى‏برخوردار است و بلکه به حق مى‏توان گفت اساس تمام کمالات و ترقیات‏روحانى و معنوى انسان است، تقوا و پرهیزکارى و دورى از آلودگى‏ها و گناهان‏است، زیرا آدمى اگر بخواهد به راه راست و صراط مستقیم راه یابد و از تعالیم‏آسمانى و معارف قرآنى بهره‏مند شود، اساس آن تقواست که: ذلک الکتاب لا ریب‏فیه هدى للمتقین (۱) ، و اگر بخواهد نزد پروردگار از کرامت و احترام بیشترى‏برخوردار شود، معیار و زیربناى آن، تقواى برتر است، که ان اکرمکم عند الله‏اتقیکم (۲) ، و اگر بخواهد در کوران حوادث و بحران‏ها و ظلمت‏هاى اوهام، حق‏را از باطل تشخیص داده و این دو را-در هر لباس و پوششى-از یک دیگر باز شناسد، مایه آن تقواست که: ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا (۳) ، و اگر بخواهد ازاغواهاى شیطانى و وساوس نفسانى و تنگناهاى این جهان رهایى یابد و از شر این‏همه، جان سالم به در برد، پایه آن تقواست که: و من یتق الله یجعل له مخرجا (۴) ;و اگر بخواهد از ارزاق خداوندى-چه مادى و چه معنوى-بهره و نصیبى داشته‏باشد، راه آن تقواست که: و من یتق الله…و یرزقه من حیث لا یحتسب (۵) ;و اگربخواهد اعمال خویش را از بیهودگى و بى‏حاصلى در آورده و به مرحله قبول‏برساند، طریق آن تقواست که: انما یتقبل الله من المتقین (۶) ;و در نهایت اگربخواهد در درگاه خدا محبوب و عزیز باشد و عاقبتش ختم به خیر شود، ریشه‏اش‏تقواست که: ان الله یحب المتقین (۷) ; و العاقبة للمتقین………..

(((برای دانلود کلیک کنید )))

 


  1  2  3   ...     588


کپی رایت 1391پ|دانلود گزارشهای کارآموزی و طرحهای کارآفرینی